Doğan Cam Bodrum’da sayısız ev, site ve işyerinin cam işlerini başarıyla tamamlamıştır.

Pzt - Cum 8 : 30 - 18 : 30

Cts 8 : 30 - 13 : 30

Top
Image Alt

Çalışan Adayları İçin Aydınlatma Metni

 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR ÇALIŞAN ADAYLARI İÇİN AYDINLATMA METNİ

 

Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, depolanması, saklanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği Kişisel Verileriniz aşağıdaki kapsamda Veri Sorumlusu sıfatıyla Doğancam Cam Ürünleri İnşaat Turizm Yatçılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”) tarafından işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni, Şirket’in çalışan adaylarının KVKK kapsamında kişisel verilerinin Şirket tarafından işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri Sorumlusu: Doğancam Cam Ürünleri İnşaat Turizm Yatçılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon: 0252 363 90 81   Web Adresi: www.dogancambodrum.com.tr

Adres: Konacık Mahallesi Mimar Sinan Caddesi Bina No: 5/A – Bodrum/MUĞLA

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel veriler şirketimiz tarafından şu amaçlarla işlenmektedir:

Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin temini ve çalışan adayı seçme ve yerleştirme süreçlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarımı ve Hangi Amaçla Aktarılacağı

Çalışan adaylarına ait kişisel veriler KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen şartlar çerçevesinde, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla; hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi veya ilgili mevzuatı gereği talep halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları, adli makamlar veya ilgili kolluk kuvvetlerine aktarılabilecektir. Kişisel veriler yurtdışına hiçbir şekilde aktarılmamaktadır.

Kişisel Verilerin Toplanmasının Yöntemleri ve Hukuki Sebepleri

Tarafınıza ait kişisel veriler KVKK ve diğer ilgili mevzuatlara uygun olarak şu toplama yöntemleri kullanılarak toplanmakta ve işlenmektedir: Şirket e-postaları, hard disk, EXCEL programı, muhasebe programı, WORD programı, el yazısı ile oluşturulan evraklar, şirket sosyal medya hesapları, güvenlik amaçlı bulunan kamera sistemi görüntü kaydı, yüz yüze görüşme ve telefon görüşmeleri neticesinde alınan sözlü bilgiler ve yüz yüze görüşme neticesinde oluşturulan evrak ve formlar vasıtasıyla toplanarak işlenebilmektedir.

Yukarıda belirtilen işleme yöntemleri ile sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanan kişisel verileriniz KVKK  5. maddesine uygun olarak; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekliliği, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi açısından zorunlu olması ve de ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması şeklindeki hukuki sebeplere dayanılarak Şirketimiz tarafından işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Saklanması

Kişisel Verileriniz, kişisel verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde saklanmaktadır. KVKK madde 7/f.1.’e göre verinin işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamına Göre Kişisel Verileri İşlenenlerin Hakları

KVKK 11. maddesinde kişisel verileri işlenenlerin kişisel veri sahibi olarak hakları belirtilmiştir. Buna göre Kişisel Veri Sahibi olarak 11. Maddede Sayılan Haklarınız:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhine bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararınızın giderilmesini talep etme şeklindedir.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Şirketimize iletebilirsiniz. Başvuru için özel bir format yoktur ancak talebinizin net bir şekilde yazılması net bir cevap verilmesini sağlayacaktır. Müracaatınıza esas teşkil eden hususların şahsınız ile ilgili olması halinde müracaatınızda kimlik, iletişim ve adres bilgilerinizin bulunması gerekmektedir. Şirketimizde işlenen veriniz başvuruda verdiğiniz verilerinize nazaran daha az ise, kimlik doğrulamasının işlediğimiz veri üzerinden kontrolü yeterli olacaktır. Talepleriniz Şirketimiz tarafından mümkün olan en kısa sürede ve her halde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde Şirket tarafından başvuru sahibinden Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret istenebilecektir.

 

 

Call Now Button

Bu siteyi kullanmaya devam ederek, tarayıcı çerezleri kabul etmiş olursunuz. Daha fazla bilgi

Bu web sitesindeki çerez ayarları, size mümkün olan en iyi gezinme deneyimini sunmak için "çerezlere izin ver" şeklinde ayarlanmıştır. Çerez ayarlarınızı değiştirmeden bu web sitesini kullanmaya devam ederseniz veya aşağıdaki "Kabul Et" seçeneğine tıklarsanız, buna izin vermiş olursunuz.

Kapat